DANH MỤC CHÍNH
    Trang chủ        Hòm thư        Sơ đồ phòng ban        Chức năng        Danh sách trường        Sơ đồ trang   

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt truy cập:


discount web hosting

LIÊN KẾT

 Thứ Hai, 29/4/2013 4: 25: 05 P.M  TIÊU ĐIỂM TRONG TUẦN

Danh sách các trường

DANH BẠ CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS, PTCS
1. Khối Mầm Non
 
TT
 Đơn vị Điệnthoại  Đa chỉ  Email
1 MN Bố Hạ 3 677 475 Thôn Xuân Lan, BốHạ C0bohaYT.BacGiang@moet.edu.vn
2 MN Đồng Hưu 3 509 519 Thôn Cổng Châu,Đồng Hưu C0donghuuYT.BacGiang@moet.edu.vn
3 MN Đồng Lạc 3 832 679 Thôn Vàng, ĐồngLac C0donglacYT.BacGiang@moet.edu.vn
4 MN Hồng Kỳ 3 577 092 Thôn Trại Nhất,Hồng Kỳ C0hongkyYT.BacGiang@moet.edu.vn
5 MN Tân Sỏi 3 530 081 Thôn Sỏi, Tân Sỏi C0tansoiYT.BacGiang@moet.edu.vn
6 MN Canh Nậu 3 831 017 Bản Nà Táng, CanhNậu C0canhnauYT.BacGiang@moet.edu.vn
7 MN Đồng Tiến 3 830 930 Bản Cây Thị, ĐồngTiến C0dongtienYT.BacGiang@moet.edu.vn
8 MN Đồng Kỳ 3 531 321 Thôn Đồng Quân,Đồng Kỳ C0dongkyYT.BacGiang@moet.edu.vn
9 MN Phồn Xương 3 832 754 Thôn Chẽ, PhồnXương C0phonxuongYT.BacGiang@moet.edu.vn
10 MN Tam Tiến 3 831 110 Bản Chàm, Tam Tiến C0tamtienYT.BacGiang@moet.edu.vn
11 MN TT Bố Hạ 3 877 209 Phố Hoà Bình, TTBố Hạ C0ttrbohaYT.BacGiang@moet.edu.vn
12 MN Xuân Lương 3 830 765 Bản Làng Dưới,Xuân Lương C0xuanluongYT.BacGiang@moet.edu.vn
13 MN Tam Hiệp 3 832 285 Thôn Yên Thế, TamHiệp C0tamhiepYT.BacGiang@moet.edu.vn
14 MN An Thượng 3 832 442 Thôn Am Bái, AnThượng C0anthuongYT.BacGiang@moet.edu.vn
15 MN Hương Vỹ 3 530 386 Thôn Làng, HươngVỹ C0huongvyYT.BacGiang@moet.edu.vn
16 MN TT NôngTrường 3 832 738 Thôn Liên Cơ, TTNông Trường C0nongtruongYT.BacGiang@moet.edu.vn
17 MN TT Cầu Gồ 3 876 605 Phố Cả Trọng, TTCầu Gồ C0caugoYT.BacGiang@moet.edu.vn
18 MN Đông Sơn 3 530 699 Thôn Đồi Lánh,Đông Sơn C0dongsonYT.BacGiang@moet.edu.vn
19 MN Đông Sơn 2 3 509 755 Thôn Đồi Hồng,Đông Sơn dongson2@gmail.com
20 MN Đồng Vương 2 228 968 Bản La Xa, ĐồngVương C0dongvuongYT.BacGiang@moet.edu.vn
21 MN Tân Hiệp 3 577 851 Thôn Đồng Tâm,Tân Hiệp C0tanhiepYT.BacGiang@moet.edu.vn
22 MN Tiến Thắng 3 832 842 Thôn Tiến Thịnh,Tiến Thắng C0tienthangYT.BacGiang@moet.edu.vn
2. Khối tiểu học
1 TH Bố Hạ 3 877 397 Thôn Đồng Quán,Bố Hạ C1bohaYT.BacGiang@moet.edu.vn
2 TH Tam Hiệp 3 876 384 Thôn Yên Thế, TamHiệp C1tamhiepYT.BacGiang@moet.edu.vn
3 TH Tân Sỏi 3 877 497 Thôn Phú Bản, Tân Sỏi C1tansoiYT.BacGiang@moet.edu.vn
4 TH TT Cầu Gồ 3 876 321 Phố Cả Trọng, TTCầu Gồ C1ttrcaugoYT.BacGiang@moet.edu.vn
5 TH Đồng Kỳ 3 877 434 Thôn Ngò, Đồng Kỳ C1dongkyYT.BacGiang@moet.edu.vn
6 TH Đồng Hưu 3 877 817 Thôn Cổng Châu,Đồng Hưu C1donghuuYT.BacGiang@moet.edu.vn
7 TH Đông Sơn 3 877 646 Thôn Đồi Lánh,Đông Sơn C1dongsonYT.BacGiang@moet.edu.vn
8 TH Hương Vỹ 3 877 361 Thôn Yên Bái, Hương Vỹ C1huongvyYT.BacGiang@moet.edu.vn
9 TH Canh Nậu 3 830 055 Bản Nà Táng, CanhNậu C1canhnauYT.BacGiang@moet.edu.vn
10 TH Tân Hiệp 3 876 560 Thôn Đồng Tâm,Tân Hiệp C1tanhiepYT.BacGiang@moet.edu.vn
11 TH Tiến Thắng 3 876 760 Thôn La Thành,Tiến Thắng C1tienthangYT.BacGiang@moet.edu.vn
12 TH TT Bố Hạ 3 877 349 Phố Thống Nhất, TTBố Hạ C1ttrbohaYT.BacGiang@moet.edu.vn
13 TH Đồng Tiến 3 830 165 Bản Cây Thị, ĐồngTiến C1dongtienYT.BacGiang@moet.edu.vn
14 TH Phồn Xương 3 876 359 Thôn Phan, PhồnXương C1phonxuongYT.BacGiang@moet.edu.vn
15 TH An Thượng 3 876 198 Thôn An Châu, AnThượng C1anthuongYT.BacGiang@moet.edu.vn
16 TH Đồng Lạc 3 832 608 Thôn Thiều, ĐồngLạc C1donglacYT.BacGiang@moet.edu.vn
17 TH Đồng Vương 3 830 079 Bản La Xa, ĐồngVương C1dongvuongYT.BacGiang@moet.edu.vn
18 TH Hồng Kỳ 3 876 955 Thôn Trại Nhất,Hồng Kỳ C1hongkyYT.BacGiang@moet.edu.vn
19 TH Tam Tiến 3 830 085 Bản Trại Lốt, TamTiến C1tamtienYT.BacGiang@moet.edu.vn
20 TH Xuân Lương 3 830 011 Bản Làng Dưới,Xuân Lương C1xuanluongYT.BacGiang@moet.edu.vn
3. Khối trung học cơ sở, ptcs
1 PTCS Xuân Lương 3 531 549 Bản Xuân Lung,Xuân Lương C12xuanluongYT.BacGiang@moet.edu.vn
2 PTCS TT NôngTrường 3 876 387 Thôn Liên Cơ, TTNông Trường C12ttrnongtruongYT.BacGiang@moet.edu.vn
3 THCS Hồng Kỳ 3 832 107 Thôn Trại Hồng,Hồng Kỳ C2hongkyYT.BacGiang@moet.edu.vn
4 THCS Tiến Thắng 3 876 624 Thôn La Thành,Tiến Thắng C2tienthangYT.BacGiang@moet.edu.vn
5 THCS Canh Nậu 3 830 074 Bản Nà Táng, CanhNậu C2canhnauYT.BacGiang@moet.edu.vn
6 THCS Đồng Hưu 3 877 402 Thôn Cổng Châu,Đồng Hưu C2donghuuYT.BacGiang@moet.edu.vn
7 DTNT Yên Thế 3 876 357 Phố Cả Trọng, TTCầu Gồ C2yentheYT.BacGiang@moet.edu.vn
8 THCS Tam Hiệp 3 876 070 Thôn Yên Thế, TamHiệp C2tamhiepYT.BacGiang@moet.edu.vn
9 THCS An Thượng 3 876 576 Thôn An Châu, AnThượng C2anthuongYT.BacGiang@moet.edu.vn
10 THCSHoàngHoaThám 3 876 385 Phố Hoàng HoaThám,TT Cầu Gồ C2hoanghoathamYT.BacGiang@moet.edu.vn
11 THCS Hương Vỹ 3 530 556 Thôn Chùa, HươngVỹ C2huongvyYT.BacGiang@moet.edu.vn
12 THCS Bố Hạ 3 877 490 Thôn Dinh Tiến, BốHạ C2bohaYT.BacGiang@moet.edu.vn
13 THCS Đồng Tiến 3 830 025 Bản Cây Thị, ĐồngTiến C2dongtienYT.BacGiang@moet.edu.vn
14 THCS Đồng Vương 3 830 112 Bản La Xa, ĐồngVương C2dongvuongYT.BacGiang@moet.edu.vn
15 THCS TT Bố Hạ 3 877 881 Phố Thống Nhất, TTBố Hạ C2ttrbohaYT.BacGiang@moet.edu.vn
16 THCS Đông Sơn 3 877 602 Đồi Lánh, Đông Sơn C2dongsonYT.BacGiang@moet.edu.vn
17 THCS Tân Sỏi 3 877 883 Thôn Phú Bản, Tân Sỏi C2tansoiYT.BacGiang@moet.edu.vn
18 THCS Phồn Xương 3 832 080 Thôn Phan, PhồnXương C2phongxuongYT.BacGiang@moet.edu.vn
19 THCS Tam Tiến 3 830 192 Bản Núi Lim, TamTiến C2tamtienYT.BacGiang@moet.edu.vn
20 THCS Xuân Lương 3 830 009 Bản Làng Dưới,Xuân Lương C2xuanluongYT.BacGiang@moet.edu.vn
21 THCS Đồng Kỳ 3 877 921 Thôn Trại Quân,Đồng Kỳ C2dongkyYT.BacGiang@moet.edu.vn
22 THCS Đồng Lạc 3 876 086 Thôn Vàng, ĐồngLac C2donglacYT.BacGiang@moet.edu.vn
23 THCS Tân Hiệp 3 876 052 Thôn Đồng Tâm,Tân Hiệp C2tanhiepYT.BacGiang@moet.edu.vn
 

Công văn đến
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu?

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KẾT

 

Bản quyền thuộc về Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Yên Thế
Địa chỉ: Phố Đề Nắm - TT Cầu Gồ - Huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 02403.876217