Chức năng nhiệm vụ

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số  01/2014/QĐ-UBND

 ngày  18/02/2014  của UBND huyện)

 
  

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND huyện:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật và các các quy định của UBND cấp Tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện về hoạt động giáo dục trên địa bàn;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục ( gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Quyết định cho phép các hoạt động giáo dục ( dạy thêm, học thêm, hoạt động rèn kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp…), đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện gồm: trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện; tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

8. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

9. Phối hợp với phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục trực thuộc huyện hàng năm báo cáo UBND Huyện, gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; dự kiến phân bổ biên chế sự nghiệp giáo dục cho các cơ sở giáo dục trực thuộc gửi Phòng Nội vụ thẩm định trình UBND huyện quyết định. Phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện việc tham mưu trong việc điều động, luân chuyển, biệt phái hàng năm đề nghị Chủ tịch UBND huyện quyết định; tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục trực thuộc huyện và công chức của Phòng GD&ĐT.

10. Phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện quy trình để tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện, quản lý hồ sơ công chức thuộc biên chế của Phòng và hồ sơ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý hồ sơ viên chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện.

11. Chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cở sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học THPT; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

12. Phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng và lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách hàng năm để  Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện phê duyệt và quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục trực thuộc huyện; Phối hợp với phòng Tài chính kế hoạch xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

13. Phối hợp với phòng Nội vụ, phòng Tài Chính – Kế hoạch, Thanh tra huyện giúp UBND huyện kiểm tra thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng ngân sách của các cơ sở giáo dục công lập thuộc quyền quản lý của UBND huyện.

14. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết, khiếu nại, kiến nghị có liên quan đến giáo dục, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ, hàng năm và báo cáo đột xuất về tổ chức, hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT và chỉ đạo của UBND huyện.

16. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo có 01 Trưởng phòng và không quá 03 Phó trưởng phòng.

2. Biên chế: Biên chế công chức của phòng Giáo dục và Đào tạo do UBND huyện phân bổ hàng năm, trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của huyện được UBND tỉnh giao hàng năm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Phòng để tổ chức thực hiện./.