Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn  theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.  

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2001 có sự thay đổi về cơ chế quản lý giáo dục, Phòng Giáo dục chuyển về huyện quản lý. Ngày 28/8/2007, UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định số 73/QĐ-UBND về việc đổi tên Phòng Giáo dục thuộc UBND các huyện, thành phố thành Phòng Giáo dục và Đào tạo.